24 மணிநேரமும் சூரியன் மறையாமல் இருக்கும் உலக நாடுகள் | 24 Hours Sun Appearing World Countries
24 மணிநேரமும் சூரியன் மறையாமல் இருக்கும் உலக நாடுகள் | 24 Hours Sun Appearing World Countries

Tags: Youtube video, tamil bells, sun, midnight sun, sun never sets, norway, artic circle, 24 hours sun, land of midnight sun, country without night, gravity, tsunami, alaska.

Please! SHARE to Your Friends


Science & Technology

Recent Uploads