மீண்டும் சென்னையில் படையெடுக்கும் சுனாமி ! அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு! Again Tsunami in Chennai 2017
மீண்டும் சென்னையில் படையெடுக்கும் சுனாமி ! அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு! எச்சரிக்கை... Again Tsunami in Chennai Dec 31, 2017.

Tags: Youtube video, tsunami, chennai, again tsunami, chennai tsunami, indian ocean, tsunami attack, tsunami in chennai, tsunami 2017, dec 31 tsunami, tsunami official warning, tsunami warning, tsunami prevention, chennai flood, merina beach, tsunami possibility, Chennai Dec 31, 2017, 2006 tsunami.

Please! SHARE to Your Friends


News & Politics

Recent Uploads