வியப்பூட்டும் யோனி பூஜை! காமாக்யா கோவிலின் விநோதங்கள்! Kamakhya Temple
காமாக்யா கோவிலின் விநோதமான பூஜைகள்! Kamakhya Temple. Here, details of Yoni Mandir (Pooja) of Kamakhya Devi Temple in Assam Guwahati, India.

Tags: Youtube video, kamakhya temple, kamakhya yoni mandala, kamakhya mandir, kamakhya devi, temple magic, kamakhya tantra, temple history, kamakhya, kamakhya yoni pooja, pooja, indian temples, guwahati, bleeding goddess, assam, kamakhya special, tamil bells.

Please! SHARE to Your Friends


Travel & Events

Recent Uploads