யார் இந்த காமா? அப்படி என்னதான் சாதனை செய்துள்ளார் தெரியுமா? The Great Gama!
யார் இந்த காமா? அப்படி என்னதான் சாதனை செய்துள்ளார் தெரியுமா? The Great Gama!

Tags: Youtube video, the great gama, gama, who is gama, gama's achievements, achievements, lifetime achievements, gama championship, interesting facts, காமா, சாதனை, tamil bells, wrestler, gama wrestler, wrestling, wrestling achievements, wrestler gama.

Please! SHARE to Your Friends


People & Blogs

Recent Uploads